Hankkeet


Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry on käynnistänyt STEA-rahoitteisen nuoriin aikuisiin kohdistuvan kehittämishankkeen. Hanke kohdentuu espoolaisten mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia kohdanneiden ja/tai sosiaalisesti eristäytyneiden 18-32-vuotiaiden nuorten aikuisten tavoittamiseen mukaan vapaa-ajan mielekkääseen, elämänhallintaa tukevaan ja syrjäytymiskierteitä katkovaan järjestö- ja harrastetoimintaan sekä osallistujalähtöisen järjestötoiminnan kehittämiseen Lue lisää…


ONKI-hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuuksia ja keinoja ylläpitää sekä vahvistaa omaa ja toisten mielenterveyttä lisätä nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä nuorten osallisuuden tunnetta ja omaehtoista toimintaa lisäämällä tehdä asennekasvatusta avoimempaan ja hyväksyvämpään mielenterveysongelmien kohtaamiseen juurruttaa matalankynnyksen kohtauspaikka Kuusamoon ja Lue lisää…


Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa vapaaehtoinen toimii varhaisen vuorovaikutuksen varassa kommunikoivan kehitysvammaisen henkilön vapaa-ajan kaverina. Tavoitteena on, että kehitysvammainen henkilö saa aktiivisuutta ja uusia ideoita oman vapaa-ajan viettoon. Hanke on STEA:n rahoittama ja se toteutuu pääkaupunkiseudulla. Hanke on osa Lue lisää…


Vertaisvoimaa vanhemmille -hankkeen tavoitteena on tukea lappilaista vanhemmuutta perheissä, joissa on 3-6 -vuotiaita lapsia. Hankkeessa muodostetaan vertaisryhmiä, jotka on tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käyttäytymisen arjessa toisinaan haastavaksi. Ryhmissä opetellaan tunnistamaan haastavia tilanteita ja yhdessä keskustellen löydetään niihin positiivisia toimintatapoja. Lue lisää…


Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä mieli ry/Kuopion kriisikeskus Pohjois-Savon maaseutuyrittäjiin, maaseudun asukkaisiin ja heidän lähiverkostoihin keskittyvä hanke tuottaa tietoa, neuvontaa ja tukea mielen hyvinvointiin. Hankkeen aikana: – selvitetään esteitä, jotka liittyvät avunhakemiseen mielen kriisiytyessä ja helpotetaan avunhakemista. – ohjataan tunnistamaan oman elämän Lue lisää…


Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! -hanke 2018-2020 Vuolle Setlementti ry:n Helmit ja Heikit –yksinäisyydelle kyytiä! –hankkeen tavoitteena on lisätä ja ylläpitää löytävän työn toimintavavalla ikääntyvien osallisuutta, lievittää yksinäisyyttä ja tukea omien voimavarojen löytymistä. Löytävän työn toimintatavassa jalkaudutaan ihmisten pariin sekä Lue lisää…


EJY:n Iloa arkeen -hanke (2017-2020) kehittää uudenlaista voimavaroja lisäävää toimintatapaa pitkään työelämästä poissaolleiden espoolaisten toimintakyvyn  vahvistamiseksi. Ryhmätoiminta edistää ryhmäläisten kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Hankkeen iloisella ja innostavalla ryhmätoiminnalla vahvistetaan ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä arjen liikuntaa, edistämällä terveellistä elämäntapaa Lue lisää…


Yhteensä: 99