Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden yhteisten tavoitteiden toteutumisen seurantakysely

Hyvä järjestö tai viranomaistoimija,
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyllä 2017 kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimintakykyä ja kehitetään järjestötoimintaa.

Tämä käsillä oleva kysely liittyy niistä yhteen, Järjestö 2.0 – mukana muutoksessa -ohjelmaan, joka koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös suomalaiseen järjestötoimintaan. Ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistuksessa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosvalmiuksia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Samalla vahvistetaan kuntien ja järjestöjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Näin aktivoidaan kansalaisia ja tehdään järjestötyötä näkyväksi sekä rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja.

Tämä kysely käsittää muutamia kysymyksiä / väittämää, joihin toivomme näkökulmia ja kannanottoja sekä maakuntien järjestö- että viranomaistoimijoilta. Pyydämme myös, että perustelette antamanne arvion tiiviisti jokaisen kysymyksen lopussa olevaan tyhjään laatikkoon. Vastausten ja perustelujen kautta luomme kokonaiskuvaa siitä, miten ohjelman yleistavoitteiden toteutuminen sekä järjestöjen rooli ja asema näkyy maakunnissa.

Tämä kysely on jatkoa talvella 2018 toteutetulle alkukartoituskyselylle. Sama kysely tullaan toistamaan vielä tämän jälkeen kertaalleen talvella 2020.

Toivomme vastauksianne 28.2.2019 mennessä. 

Kyselyn taustatiedoissa kysytään vastaajan organisaatio ja nimi, mutta kaikki tiedot raportoidaan siten, että yksittäisen vastaajan antamat tiedot eivät koskaan ole tunnistettavissa.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Hankkeen sivut löytyvät osoitteesta https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/jarjesto-2.0-mukana-muutoksessa.html 

Lisätietoja sekä hankkeesta että tästä kyselystä antavat

hankepäällikkö                            erityisasiantuntija
Tarja Bergström                          Päivi Rouvinen-Wilenius
040 530 2221                             040 519 4092
tarja.bergstrom@soste.fi            paivi.rouvinen-wilenius@soste.fi

Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!

Kyselyyn tästä